Báo giá biến tần Rexroth (hãng Bosch Đức)

Posted by at 22 Tháng ba, at 14 : 06 PM in

Báo giá biến tần Rexroth (hãng Bosch Đức)

Bảng báo giá biến tần Rexroth (biến tần Bosch Đức)

 

Mã biến tần Rexroth MNR Description Công suất (HP) KW Giá (VND)
1 Phase 200 VAC
Biến tần Rexroth R912006807 VFC3210-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 4400000
Giá biến tần Rexroth R912006808 VFC3210-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 4800000
Biến tần Rexroth R912006809 VFC3210-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 6100000
Giá biến tần Rexroth R912006810 VFC3210-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 6700000
3 Phase 380/400 VAC
Biến tần Rexroth R912006811 VFC3210-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5000000
Giá biến tần Rexroth R912006812 VFC3210-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 5500000
Biến tần Rexroth R912006813 VFC3210-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 6600000
Giá biến tần Rexroth R912006814 VFC3210-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 7200000
Biến tần Rexroth R912006815 VFC3210-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5 4 8400000
1 Phase 200 VAC
Biến tần Rexroth R912005373 VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 4900000
Giá biến tần Rexroth R912005374 VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 5400000
Biến tần Rexroth R912005375 VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 6800000
Giá biến tần Rexroth R912005376 VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 7500000
3 Phase 380/400 VAC
Biến tần Rexroth R912005377 VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5600000
Giá biến tần Rexroth R912005378 VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 6100000
Biến tần Rexroth R912005379 VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 7300000
Giá biến tần Rexroth R912005380 VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 8100000
Biến tần Rexroth R912005381 VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4 3 8600000
Giá biến tần Rexroth R912005382 VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5 4 9400000
Biến tần Rexroth R912005095 VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 12100000
Giá biến tần Rexroth R912005096 VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 10 7.5 13600000
Biến tần Rexroth R912005097 VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 11 18700000
Giá biến tần Rexroth R912005098 VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 20 15 21600000
Biến tần Rexroth R912005383 VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 25 18.5 28600000
Giá biến tần Rexroth R912006277 VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 30 22 32300000
1 Phase 200 VAC
Biến tần Rexroth R912005384 VFC5610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5200000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005385 VFC5610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 5900000
Biến tần Rexroth R912005386 VFC5610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 7500000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005387 VFC5610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 8200000
3 Phase 380/400 VAC
Biến tần Rexroth R912005388 VFC5610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 6100000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005389 VFC5610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 6700000
Biến tần Rexroth R912005390 VFC5610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 8100000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005391 VFC5610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 8800000
Biến tần Rexroth R912005392 VFC5610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 4 3 9500000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005393 VFC5610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 5 4 10300000
Biến tần Rexroth R912005103 VFC5610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 13200000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005104 VFC5610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 10 7.5 14900000
Biến tần Rexroth R912005105 VFC5610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 15 11 20500000
Inverter Rexroth (Boss) R912005106 VFC5610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 20 15 23600000
Biến tần Rexroth R912005394 VFC5610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 25 18.5 31500000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005966 VFC5610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 30 22 35600000
Biến tần Rexroth R912005967 VFC5610-30K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 40 30 44800000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005968 VFC5610-37K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 50 37 51200000
Biến tần Rexroth R912005969 VFC5610-45K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 60 45 69500000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005970 VFC5610-55K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 75 55 79200000
Biến tần Rexroth R912005971 VFC5610-75K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 100 75 106200000
Inverter Rexroth (Bosch) R912005972 VFC5610-90K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 125 90 125300000
Biến tần Rexroth R912007196 VFC5610-110K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 150 110 162800000
Inverter Rexroth (Bosch) R912007197 VFC5610-132K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 180 132 178800000
Biến tần Rexroth R912007198 VFC5610-160K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 220 160 221800000
Inverter Rexroth (Bosch) R912007686 VFC5610-185K-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN 250 185 247000000
1 Phase 200 VAC
Biến tần hãng Bosch R912005713 EFC3610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5500000
Bien tan Rexroth R912005714 EFC3610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 6400000
Biến tần hãng Bosch R912005715 EFC3610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 8100000
Bien tan Rexroth R912005716 EFC3610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 8800000
3 Phase 380/400 VAC
Biến tần hãng Bosch R912005717 EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 6200000
Bien tan Rexroth R912005718 EFC3610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 6900000
Biến tần hãng Bosch R912005719 EFC3610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 8500000
Bien tan Rexroth R912005720 EFC3610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 9300000
Biến tần hãng Bosch R912005721 EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 4 3 9800000
Bien tan Rexroth R912005722 EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 5 4 11200000
Biến tần hãng Bosch R912005091 EFC3610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 14400000
Bien tan Rexroth R912005092 EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 10 7.5 16200000
Biến tần hãng Bosch R912005093 EFC3610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 15 11 22400000
Bien tan Rexroth R912005094 EFC3610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 20 15 25600000
Biến tần hãng Bosch R912005723 EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 25 18.5 34500000
Bien tan Rexroth R912006279 EFC3610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 30 22 38900000
1 Phase 200 VAC
Inverter Rexroth R912005739 EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 6200000
Rexroth R912005740 EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 7300000
Inverter Rexroth R912005741 EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 9200000
Rexroth R912005742 EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 10200000
3 Phase 380/400 VAC
Inverter Rexroth R912005743 EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 7000000
Rexroth R912005744 EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 1 0.75 7900000
Inverter Rexroth R912005745 EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 2 1.5 9700000
Rexroth R912005746 EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 3 2.2 10600000
Inverter Rexroth R912005747 EFC5610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 4 3 11200000
Rexroth R912005748 EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 5 4 12800000
Inverter Rexroth R912005099 EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 16200000
Rexroth R912005100 EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 10 7.5 18200000
Inverter Rexroth R912005101 EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 15 11 24600000
Rexroth R912005102 EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 20 15 28400000
Inverter Rexroth R912005749 EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 25 18.5 36600000
Rexroth R912005980 EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN 30 22 41400000
1 Phase 200 VAC
R912007268 EFC5610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 0.5 0.4 6800000
R912007269 EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 1 0.75 7800000
R912007270 EFC5610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 2 1.5 9600000
R912007271 EFC5610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 2.2 10400000
3 Phase 380/400 VAC
R912007272 EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 0.5 0.4 7600000
R912007273 EFC5610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 1 0.75 8400000
R912007274 EFC5610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 2 1.5 10100000
R912007275 EFC5610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 3 2.2 10900000
R912007276 EFC5610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 4 3 11400000
R912007277 EFC5610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 5 4 13000000
R912007278 EFC5610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 7.5 5.5 16300000
R912007279 EFC5610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 10 7.5 18300000
R912007280 EFC5610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 15 11 24900000
R912007281 EFC5610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 20 15 28500000
R912007282 EFC5610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 25 18.5 37600000
R912007283 EFC5610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 30 22 42400000
R912005981 EFC5610-30K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 40 30 64100000
R912005982 EFC5610-37K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 50 37 73600000
R912005983 EFC5610-45K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 60 45 87200000
R912005984 EFC5610-55K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 75 55 102200000
R912005985 EFC5610-75K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 100 75 136200000
R912005986 EFC5610-90K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 125 90 168800000
R912007202 EFC5610-110K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 150 110 201500000
R912007203 EFC5610-132K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 180 132 240500000
R912007204 EFC5610-160K-3P4-MDA-7P-NNNNN-L1NN 220 160 290000000
1 Phase 200 VAC
R912005395 VFC3610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 4500000
R912005396 VFC3610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 5100000
R912005397 VFC3610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 6500000
R912005398 VFC3610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 7100000
3 Phase 380/400 VAC
R912005399 VFC3610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5300000
R912005400 VFC3610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 5800000
R912005401 VFC3610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 7000000
R912005402 VFC3610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 7700000
R912005403 VFC3610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 4 3 8200000
R912005404 VFC3610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 5 4 9000000
R912005405 VFC3610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 11600000
R912005406 VFC3610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 10 7.5 13200000
R912005407 VFC3610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 15 11 18300000
R912005408 VFC3610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 20 15 21100000
R912005409 VFC3610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 25 18.5 28300000
R912006276 VFC3610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 30 22 32000000
1 Phase 200 VAC
R912005410 VFC5610-0K40-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 4800000
R912005411 VFC5610-0K75-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 5600000
R912005412 VFC5610-1K50-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 7100000
R912005413 VFC5610-2K20-1P2-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 7800000
3 Phase 380/400 VAC
R912005414 VFC5610-0K40-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5700000
R912005415 VFC5610-0K75-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 6400000
R912005416 VFC5610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 7700000
R912005417 VFC5610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 8500000
R912005418 VFC5610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 4 3 9100000
R912005419 VFC5610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 5 4 9900000
R912005420 VFC5610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 12800000
R912005421 VFC5610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 10 7.5 14500000
R912005422 VFC5610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 15 11 20100000
R912005423 VFC5610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 20 15 23300000
R912005424 VFC5610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 25 18.5 31100000
R912005973 VFC5610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 30 22 35300000
R912005974 VFC5610-30K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 40 30 44300000
R912005975 VFC5610-37K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 50 37 50900000
R912005976 VFC5610-45K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 60 45 69100000
R912005977 VFC5610-55K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 75 55 78700000
R912005978 VFC5610-75K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 100 75 105900000
R912005979 VFC5610-90K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 125 90 124900000
R912007196 VFC5610-110K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 150 110 162500000
R912007197 VFC5610-132K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 180 132 178500000
R912007198 VFC5610-160K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN 220 160 221500000
1 Phase
200 VAC
R912005698 EFC3610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5200000
R912005699 EFC3610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 6000000
R912005700 EFC3610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 7700000
R912005701 EFC3610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 8500000
3 Phase 380/400 VAC
R912005702 EFC3610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5800000
R912005703 EFC3610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 6600000
R912005704 EFC3610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 8200000
R912005705 EFC3610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 9000000
R912005706 EFC3610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 4 3 9400000
R912005707 EFC3610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 5 4 10900000
R912005708 EFC3610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 14000000
R912005709 EFC3610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 10 7.5 15900000
R912005710 EFC3610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 15 11 22000000
R912005711 EFC3610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 20 15 25500000
R912005712 EFC3610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 25 18.5 34100000
R912006278 EFC3610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 30 22 38600000
1 Phase 200 VAC
R912005724 EFC5610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 5900000
R912005725 EFC5610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 6900000
R912005726 EFC5610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 8800000
R912005727 EFC5610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 9700000
3 Phase 380/400 VAC
R912005728 EFC5610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 0.5 0.4 6700000
R912005729 EFC5610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 1 0.75 7500000
R912005730 EFC5610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 2 1.5 9300000
R912005731 EFC5610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 3 2.2 10300000
R912005732 EFC5610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 4 3 10800000
R912005733 EFC5610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 5 4 12500000
R912005734 EFC5610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 7.5 5.5 15700000
R912005735 EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 10 7.5 17700000
R912005736 EFC5610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 15 11 24300000
R912005737 EFC5610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 20 15 28100000
R912005738 EFC5610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 25 18.5 36200000
R912005987 EFC5610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN 30 22 41000000
1 Phase 200 VAC STO
R912007066 EFC5610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 0.5 0.4 6500000
R912007067 EFC5610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 1 0.75 7500000
R912007068 EFC5610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 2 1.5 9200000
R912007069 EFC5610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-L1NN 3 2.2 10100000
3 Phase 380/400 VAC STO
R912007042 EFC5610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 0.5 0.4 7300000
R912007043 EFC5610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 1 0.75 8000000
R912007044 EFC5610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 2 1.5 9700000
R912007045 EFC5610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 3 2.2 10600000
R912007046 EFC5610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 4 3 11100000
R912007047 EFC5610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 5 4 12600000
R912007048 EFC5610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 7.5 5.5 16000000
R912007049 EFC5610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 10 7.5 17900000
R912007050 EFC5610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 15 11 24500000
R912007051 EFC5610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 20 15 28200000
R912007266 EFC5610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 25 18.5 37300000
R912007267 EFC5610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 30 22 42100000
R912005988 EFC5610-30K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 40 30 63700000
R912005989 EFC5610-37K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 50 37 73200000
R912005990 EFC5610-45K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 60 45 86800000
R912005991 EFC5610-55K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 75 55 101800000
R912005992 EFC5610-75K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 100 75 135800000
R912005993 EFC5610-90K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 125 90 168500000
R912007199 EFC5610-110K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 150 110 201500000
R912007200 EFC5610-132K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 180 132 240100000
R912007201 EFC5610-160K-3P4-MDA-NN-NNNNN-L1NN 220 160 289700000

 bien-tan-rexroth-VFC 3610

bien-tan-rexroth-VFC-5610

 

bien-tan-rexroth-EFC-3610

 

Xem thêm >>> biến tần Schneider | Biến tần Mitsubishi | Biến tần Hitachi 

3 Bình luận

 1. Nam Tháng 3 28, 2019
  Trả lời

  Biến tần này là của hãng Bosch hả ad? Tôi chưa sử dụng biến tần này bao giờ, không biết tính năng và độ bền nó thế nào? Bên mình bán có chứng nhận CO, CQ không?

  • admin Tháng 3 29, 2019
   Trả lời

   Vâng biến tần Rexroth là sản phẩm của hãng Bosch Đức nhé. Biến tần này có lẽ cũng lạ đối với nhiều anh em kỹ thuật tại Việt Nam, tuy nhiên tại Châu Âu nó khá phổ biến nhé bạn

 2. […] thêm >>> Biến tần Rexroth | Biến tần […]


Gửi phản hồi